3 europeistyka, studia pierwszego stopnia semestr letni